Huisregels / Gedragscommissie

Huisregels

1. Bij onze vereniging zijn de algemene voorwaarden en reglementen van de KNVB van kracht. Een exemplaar ligt ter inzage in de bestuurskamer. Een ieder dient zich hieraan te houden.

2. De voertaal binnen de club is de Nederlandse taal.

3. Contributie is in zijn geheel verschuldigd bij aanvang van het seizoen dan wel te voldoen in twee gedeelten waarvan het eerste deel bij aanvang en het tweede deel uiterlijk na een half jaar in het betreffende seizoen.

4. Boetes vanwege gele en/of rode kaarten komen voor rekening van de betreffende speler.

5. In geval van ernstige misdragingen in het veld en/of op het terrein door spelers en/of bezoekers waardoor de vereniging schade lijdt of kan lijden kan het bestuur besluiten tot royement, schorsing en/of een (tijdelijk) verbod op het terrein te komen.

6. In de kantine is een rookverbod van kracht.

7. Consumptie van (licht) alcoholische dranken is toegestaan vanaf 12 u ‘s-middags aan personen vanaf 18 jaar. Het meenemen van eigen drank en etenswaar is niet toegestaan.

8. Tijdens wedstrijden is consumptie van alcohol alleen toegestaan in de kantine dan wel buiten op een daartoe door de club ingerichte voorziening en conform de reglementen van KNVB.

9. Tijdens alle wedstrijden is glaswerk buiten verboden. Er dient gebruik gemaakt te worden van plastic bekers.

10. Het gebruik van (soft) drugs is niet toegestaan. Bij overtreding kan het bestuur besluiten tot (tijdelijk) royement.

11. Het is niet toegestaan de bestuursruimte te betreden, achter de bar en/of in de keukenruimte te komen behalve zij die daartoe door het bestuur zijn aangewezen.

12. Het is verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.

13. Sportiviteit en respect voor elkaar, scheidsrechters, tegenstanders en vrijwilligers is een vereiste.

14. Minderjarigen dienen onder toezicht te staan van ouder(s) of verzorgers.

————————————————————————————————————————————–

Gedragscommissie

BZC/Zuiderpark doet mee aan de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen. In Rotterdam streven we naar een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit, respect en plezier vanzelfsprekend zijn en waar deze vanzelfsprekendheid is te herkennen door een eenduidig normen- en waardenbeleid met hierbij behorende maatregelen en afspraken.

Klaris van Zanten en Corrine van Oosten de Haan zijn het aanspreekpunt voor het jeugdvoetbal, daarbij coördinerend op het gebied van het handhaven van de aanspreekcultuur, het bespreekbaar maken van “wangedrag” en zij zijn bevoegd daartoe beslissingen te nemen in overleg met de betrokkenen n.a.v. vastgelegde richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn voor een ieder in te zien in de ordner “Normen en waardencommissie”, in de kast van de bestuurskamer.

Elke eerste woensdag van de maand, van 19:00-20:30 uur,  hebben wij een spreekuur op de vereniging (in de kantine) waarbij men bij ons kan aanschuiven met vragen, opmerkingen, twijfels, klachten. Zowel spelers, ouders, trainers zijn welkom.

Er wordt dan gekeken of we op dat moment iets kunnen betekenen of dat wij een vervolgafspraak zullen maken.

Vanaf heden is elke trainer VERPLICHT om ELK belangrijk incident te melden, schriftelijk, m.b.v. de registratieformulieren.

(Beledigingen/bedreigingen, agressie, wangedrag, vernieling, intimidatie, etc.) van zowel spelers, als mensen op of rond het veld, als ouders en bezoekers.

In de kast in de bestuurskamer staan 3 mappen ,met heel duidelijke registratieformulieren.

Map 1: Betreffende spelers.

Map 2: Betreffende op/ rond de vereniging.

Map 3: Betreffende ouders en bezoekers.

Deze formulieren wijzen zich vanzelf, maar bij vragen neemt u gerust contact op ( het liefst via whatsapp of sms) met Corrine: 06 44151053, of Klaris : 06 54751320.

Ook bij zaken die niet echt kunnen wachten tot een spreekuur, kunt u ons op de vereniging aanspreken indien we er zijn of anders zijn we via de telefoon bereikbaar.

Deze ingevulde lijsten deponeert men in het postvak van de normen/waardencommissie, die hier kennis van zal nemen en bij herhaaldelijke incidenten gepaste maatregelen kan treffen in overleg met de betrokkenen.

Dit zal er -hopelijk- voor zorgen dat incidenten zullen afnemen, dat situaties minder hoog oplopen en dat men kan uitgaan van een eerlijke bejegening volgens duidelijke regels.

Werkzaamheden gedragscommissie

De Gedragscommissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

  • Acties ontwikkelen en uitvoeren die bijdragen aan het creëren van een aanspreekcultuur en bijdragen aan nog meer plezier op en rond de velden.
  • Het opstellen van gedragsregels, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan worden aangesproken.
  • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, er met respect met elkaar wordt omgegaan, waar goede omgangsvormen zijn en elk lid zijn sport op correcte wijze beoefent.
  • Meewerken aan een eenduidig normen- en waardenbeleid voor Rotterdamse voetbalclubs.
  • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
  • Bestuursleden wijzen op de afspraken bij risicowedstrijden zoals afgesproken binnen de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen.

 

Namens de Normen en Waarden Commissie (ofwel gedragscommissie) van sv BZC/Zuiderpark,

Klaris van Zanten & Corrine van Oosten de Haan

Gedragscommissie