Huishoudelijk reglement

 1. Bij onze vereniging zijn de algemene voorwaarden en reglementen van de KNVB van kracht. Een exemplaar ligt ter inzage in de bestuurskamer. Een ieder dient zich hieraan te houden.
 2. De voertaal binnen de club is de Nederlandse taal.
 3. De contributie-inning verloopt via NIKKI; wij behouden het recht om uw gegevens door te sturen aan NIKKI. Zij zullen secuur en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wijzigingen in uw gegevens dient u door te geven aan de ledenadministratie van onze vereniging.
 4. Contributie is in zijn geheel verschuldigd bij aanvang van het seizoen dan wel te voldoen in zes termijnen (via NIKKI). Er dient voor 31 augustus van het lopende seizoen betaald te zijn of een termijnbetaling ingesteld te zijn bij NIKKI. Zijn wij voor deze datum niet in het bezit van een bevestiging van NIKKI, dan volgt automatisch uitsluiting van alle clubactiviteiten tot de betaling is voldaan of de termijnbetaling is ingesteld via NIKKI.
 5. Op de algemene jaarvergadering wordt de contributie vastgesteld evenals de minimumbijdrage voor begunstigers. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van verenigingscontributie en van Bondscontributie. Voor bestuursleden en kaderleden die lid zijn van de vereniging geldt een aangepaste contributiebijdrage.
 6. Boetes vanwege gele en/of rode kaarten komen voor rekening van de betreffende speler en dienen binnen 14 dagen te worden betaald aan de club. Gebeurt dit niet dan volgt tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle clubactiviteiten totdat de boete is betaald.
 7. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap is een minimum leeftijd vastgesteld van 5 jaar. Iemand die de wens te kennen heeft gegeven lid te willen worden, dient een daarvoor bestemd inschrijfformulier in te vullen en ondertekend – bij minderjarigheid door een wettelijke vertegenwoordiger – in te leveren bij de ledenadministrateur. Het bestuur is bevoegd met opgaaf van reden iemand als lid te weigeren. Men wordt geacht lid te zijn op het moment dat het ondertekend inschrijfformulier bij de ledenadministrateur is ingeleverd en men heeft voldaan aan de daarop gestelde eisen.
 8. Beëindiging van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK bij de administratie van sv BZC / Zuiderpark te gebeuren voor 15 juni van het lopende seizoen. Overschrijving naar een andere vereniging wordt pas verleend als men aan zijn volledige financiële verplichtingen heeft voldaan. Indien u tussen 15 juni en 30 september het lidmaatschap beëindigd bent u de helft van de contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen. Beëindigt u het lidmaatschap na 30 september bent u de volledige contributie voor dat seizoen verschuldigd.
 9. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigt het bestuur en door deze de vereniging. Zij heeft de dagelijkse leiding van de vereniging en is bevoegd beslissingen te nemen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
 10. In geval van ernstige misdragingen in het veld en/of op het terrein door spelers en/of bezoekers waardoor de vereniging schade lijdt of kan lijden kan het bestuur besluiten tot royement, schorsing en/of een (tijdelijk) terreinverbod.
 11. In de kantine is een rookverbod van kracht.
 12. Consumptie van (licht) alcoholische dranken is toegestaan vanaf 12 uur ’s middags aan personen vanaf 18 jaar. Het meenemen en nuttigen van eigen drank en etenswaar is niet toegestaan.
 13. Tijdens wedstrijden is consumptie van alcohol alleen toegestaan in de kantine dan wel buiten op een daartoe door de club ingerichte voorziening en conform de reglementen van KNVB.
 14. Tijdens alle wedstrijden is glaswerk buiten verboden. Er dient gebruik gemaakt te worden van plastic bekers.
 15. Het gebruik van (soft)drugs is niet toegestaan. Bij overtreding kan het bestuur besluiten tot (tijdelijk) royement.
 16. Het is niet toegestaan de bestuursruimte te betreden, achter de bar en/of in de keukenruimte te komen, behalve zij die daartoe door het bestuur zijn aangewezen.
 17. Het is verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 18. Sportiviteit en respect voor elkaar, scheidsrechters, tegenstanders en vrijwilligers is een vereist.
 19. Minderjarigen dienen onder toezicht te staan van ouder(s) of verzorgers.
 20. Elftallen zijn verplicht te spelen in de clubkleuren en deze aan te schaffen bij onze kledingsponsor.
 21. De club zal ten alle tijden alles in werking zetten om een vrijwillige scheidsrechter te regelen; echter als de club hier niet in kan voorzien dienen de elftallen zelf voor een scheidsrechter te zorgen en eventuele kosten hiervoor zelf te dragen.
 22. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder toekomstig lid wordt een exemplaar van dit reglement ter hand gesteld. Alle bestaande leden kunnen dit reglement op de website of opvragen in de bestuurskamer van onze vereniging. Alle leden zijn verplicht genoegen te nemen met de besluiten welk de door algemene vergadering zijn genomen. Leden die klachten hebben, kunnen zich wenden tot één van de bestuursleden, die verplicht is, hiervan op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te doen. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten en met bepalingen van dit reglement in die gevallen waarin een bepaalde meerderheid is vereist. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen worden aangenomen in een algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten.

Programma KNVB

sv BZC/Zuiderpark

Bezoekadres:
Sportpark de Vaan
Oldegaarde 21
3084AA Rotterdam

Postadres:
Postbus 91184
3007MD Rotterdam

Telefoon:
010-4857215

Club van 50/25

U kunt nog steeds lid worden van de club van 50/25.

Contactpersoon is Michel Parren.